07136487224 |   07136487225  
نام سرویس
ردیف نام سرویس مبلغ
1 ارتوپدی 0
2 غدد 0
3 ارولوژی 0
4 طب درد 0
5 روماتولوژی 0
6 مغز و اعصاب 0
7 چشم پزشکی 0
8 زنان و زایمان 0
9 گوارش 0
10 داخلی 0
11 عفونی 0
12 تغذیه 0
13 روانشناسی 0
14 اطفال 0
15 قلب و عروق 0
16 جراح عمومی 0
17 طب ورزشی 0